ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Varga Ilona magánvállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja a termékei, szolgáltatásai, valamint a tevékenysége iránt érdeklődő személyek személyes adatainak védelméhez fűződő jogait.

 

Az Adatkezelő a jelen weboldal útján megadott adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja, azzal, hogy jelen tájékoztató, és annak esetleges módosításai az Adatkezelő https://www.weddingdream.hu weboldalán érhetőek el elektronikus úton.

 

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Név: Varga Ilona

Székhely: 2119 Tarcsai Utca 39

Adószám: 42929684-1-33

Weboldal: www.weddingdream.hu

E-mail cím: vargailona@weddingdream.hu

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Jelen weboldal útján önkéntesen megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám, információszerzés forrása, a továbbiakban együttesen: Személyes Adatok) kezelésének célja kapcsolatfelvételhez szükséges adatok rögzítése, és a rögzített adatok kapcsolatfelvétel céljából való felhasználása a „www.weddingdream.hu” elnevezésű, rendezvény és esküvő szervezői szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtásához kapcsolódóan.

 

A jelen weboldal útján önkéntesen megadott Személyes Adatokat annak érdekében rögzíti és használja fel, hogy a Szolgáltatás nyújtására jelentkező, és ennek érdekében a Személyes Adatokat jelen weboldal útján megadó személlyel (továbbiakban: Érintett Személy) a kapcsolatot felvegye annak érdekében, hogy a Szolgáltatás nyújtása tárgyában vele egyeztetést folytasson, és a vele való megállapodás esetén a Szolgáltatás nyújtása tekintetében szerződést (továbbiakban: Szerződés) kössön.

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a látogatók figyelmét, miszerint a Személyes Adatok kezelése az Érintett Személy önkéntes hozzájárulásán alapul, így az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja.

 

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

 

Jelen tájékoztató alkalmazása szempontjából az Érintett Személy által a jelen weboldal útján önkéntesen megadott, és ezáltal az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok az alábbiak:

• az Érintett Személy neve;

• az Érintett Személy e-mail címe;

• az Érintett Személy telefonszáma;

 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat kizárólag a fenti 2. pontban megjelölt céllal kezeli, és az adatkezelés a célhoz kötöttségre figyelemmel az alábbiakban megjelölt feltételek valamelyikének bekövetkezésétől számított 5. (ötödik) munkanapig (továbbiakban: Adatkezelés Megszűnésének Napja) tart:

 

a) az Érintett Személy az Adatkezelőt e-mail útján írásban arról értesíti, hogy a Szolgáltatás tárgyában nem kíván az Adatkezelővel szerződést kötni;

b) az Érintett Személy az Adatkezelőtől e-mail útján írásban kéri, hogy az Adatkezelő a nyilvántartásából a Személyes Adatokat törölje.

 

 

6. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

 

Az Adatkezelő a Személyes Adatokkal összefüggésben adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE

 

Az Érintett Személy által a weboldal útján megadott Személyes Adatok az Adatkezelő a www.weddingdream.hu szervezeti egységéhez (továbbiakban: Szervezeti Egység) érkeznek meg, és a Személyes Adatokat a Szervezeti egység munkavállalói jogosultak megismerni, annak érdekében, hogy az Érintett Személlyel a Szolgáltatás tekintetében a kapcsolatot felvehessék, a Szolgáltatással összefüggő egyeztetések során az Érintett Személlyel a kapcsolatot tarthassák, a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéskötés során felhasználhassák, és a Személyes Adatokat, mint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatokat tárolhassák.

 

 

8.  TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL

 

Az Adatkezelő az általa alkalmazott informatikai-biztonsági megoldások útján biztosítja, hogy a Személyes Adatokhoz illetéktelen harmadik személyek ne férhessenek hozzá, azzal, hogy az Adatkezelő nem felel azon esetleges jogsértésekért, amelyek a Személyes Adatok bevitelének körülményeire, illetőleg a Személyes Adatoknak az Adatkezelő részére való továbbítására vezethetően vissza (így különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a Személyes Adatok az Érintett Személy által használt eszköz meghibásodásából, nem rendeltetésszerű működéséből, kártevővel való fertőzöttségéből, a Személyes Adatok továbbítására az Érintett Személy által használt hálózat sebezhetőségéből fakadóan kerülnek illetéktelen harmadik személyhez).

 

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat zárt, illetéktelen harmadik személyek által hozzá nem férhető helyen tárolja.

 

 

9.  AZ INFOTV. 6. § (5) BEKEZDÉSÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése lehetőséget biztosít rá, hogy az Érintett Személy hozzájárulásával felvett Személyes Adatokat az Adatkezelő - törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett Személy hozzájárulásának visszavonását követően is kezelje.

Az Adatkezelő a Személyes Adatok tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése szerinti adatkezelést nem végez.

 

 

10. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

a.) Tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás

Az Érintett Személy az Adatkezelő vargailona@weddingdream.hu e-mail címére küldött elektronikus levele útján kérelmezheti az Adatkezelőnél

• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

• személyes adatainak helyesbítését, valamint

• személyes adatainak törlését vagy zárolását,

 

azzal, hogy az Adatkezelő az Érintett Személy fentiek szerint előterjesztett kérelmét – törvényi akadály kivételével – haladéktalanul, de legkésőbb a kérés előterjesztésétől számított 25 (huszonöt) napon belül teljesíteni tartozik.

 

Amennyiben a Személyes Adatok valamelyike a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 

b.) Tiltakozás

Az Érintett Személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a Személyes Adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• ha a Személyes Adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintett Személyt írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett Személy tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

Ha az Érintett Személy az Adatkezelőnek a tiltakozás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett Személy írásbeli tájékoztatására vonatkozó határidőt elmulasztja, az Érintett Személy - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, és a per - az Érintett Személy választása szerint - az Érintett Személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az Adatkezelő kéri az Érintett Személyeket, hogy a Személyes Adatokkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, esetleges panaszaikat hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek küldjék meg.

 

 

Adatkezelő

Varga Ilona Magánvállalkozó

 

 

 

#weddingdream_esküvőszervezés

www.weddingdream.hu

vargailona@weddingdream.hu

+36 30 986 41 35

 

" Minden esküvő egy történetet mesél el,

A TIÉD MIRŐL MESÉL MAJD? "